ο σχολιαστής της ΕΠΗΕΑ
Μια από τις χειρότερες αιτίες εχθρότητας είναι η λύσσα και η ποταπή επιθυμία να δεις να υποκύπτει, αυτός που τολμάει να αντιστέκεται σ’ αυτό που σε συνθλίβει.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Τα πάνω - κάτω στις εισφορές των ΜΜΕ έφερε η κατάργηση του αγγελιόσημου

Στον ΕΦΚΑ μεταφέρονται από το πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ο λογαριασμός ανεργίας και δώρου -Κίνδυνος να μην πληρωθούν το επίδομα ανεργία γι΄αυτό το μήνα δεκάδες άνεργοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί Τύπου Σε ανατροπές των ασφαλιστικών εισφορών που υποχρεούνται να καταβάλουν εργαζόμενοι και εργοδότες στον κλάδο του Τύπου και των ΜΜΕ, οδηγεί η οριστική κατάργηση του αγγελιόσημου. Οι εισφορές υπέρ σύνταξης για τους εργαζόμενους μειώνονται για να εξισωθούν με τις εισφορές που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους και διαμορφώνονται από 8,5% σε 6,67%. Αντίθετα οι εισφορές για τους εργοδότες αυξάνονται από ποσοστό 7,5%, για το μήνα Δεκέμβριο 2016 σε 13,33% σταδιακά έως την 1.1.2020. 
Στον ΕΦΚΑ μεταφέρονται από το πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ο λογαριασμός ανεργίας και δώρου (για τους εφημεριδοπώλες). Μέχρι να λειτουργήσουν οι δομές του νέου φορέα δεκάδες άνεργοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί Τύπου κινδυνεύουν να μην πληρωθούν το επίδομα ανεργίας γι΄αυτόν τον μήνα. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσιοποιήθηκε σε εφαρμογή του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 τα ποσοστά Κλάδου Σύνταξης εργαζομένου και εργοδότη κατ' έτος διαμορφώνονται ως εξής: 
Ποσοστό Ασφαλισμένου
Δεκέμβριος 2016 8,5%
Από 1.1.2017 6,67%
Ποσοστό Εργοδότη
Δεκέμβριος 2016 7,5%
1.1.2017 8,96 %
1.1.2018 10,42 %
1.1.2019 11,87 %
1.1.2020 13,33% 

Οποιαδήποτε διάταξη ορίζει διάφορο ποσοστό εισφορών από 1.1.2017 παύει να ισχύει (πχ. εισφορές εργαζομένου του τ. ΤΣΠΕΑΘ και εισφορές εργοδότη του τ. ΤΑΤΤΑΘ όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση
2. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους ως ορίζεται ανωτέρω και η πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου ποσοστού 3,6%, που καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2α του ν. 4331/2015 (Α'69), για τη συνταξιοδότηση τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 28 παρ. 5β του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α'179).

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4445/2016 (Α'236), ορίζεται, ότι για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων της περίπτωσης α' του εδαφίου β' του άρθρου 28 παρ. 5 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179), όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α'85) για την προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
Αντίθετα, στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ, χορηγείται προσαύξηση στο ανταποδοτικό ποσό της σύνταξης, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, υπολογιζόμενη με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α'85). 
Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. 
Δεδομένων, δε, των νέων ενιαίων κανόνων υπολογισμού του ποσού της σύνταξης για όλους τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένους (μεταξύ των οποίων είναι και η ανωτέρω πρόβλεψη του άρθρου 30 του ν.4387/2016), η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του ν.4331/2015 θεωρείται καταργηθείσα από της ισχύος του ν.4387/2016 (ήτοι από 13/5/2016). 
3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών του ασφαλισμένου μισθωτού με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. 
Με την παρ. 2 περ. α και β του ίδιου άρθρου, το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου, εφαρμόζεται και επί πολλαπλής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής. 
Συνεπώς από 1.1.2017, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 €, καταργουμένων τυχόν διαφορετικών προβλέψεων που ίσχυαν για τους μισθωτούς του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
Το ανώτατο αυτό όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου. Με την περ. γ που προστέθηκε στην παρ. 2 του αρ. 38 του ν. 4387/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4445/2016, ορίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, εφόσον ο μισθωτός είναι άνω των 25 ετών, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ. α) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 586,08 €. 
Εννοείται, βέβαια, ότι εφόσον ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ.β) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), ήτοι 510,95 ευρώ. 
4. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι, από 1.1.2017, η συνολική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα των μισθωτών ασφαλισμένων του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α, ανέρχεται σε ποσοστό 7,10% και κατανέμεται αφενός για παροχές σε είδος σε ποσοστό 6,45% από το οποίο ποσοστό 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, αφετέρου για παροχές σε χρήμα σε ποσοστό 0,65%, όπου ποσοστό 0,40% βαρύνει ο ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. 
Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον υπολογισμό της εισφοράς κύριας σύνταξης (άρθρο 38 παρ. 1 και 2 περ. α και β και γ του ν. 4387/2016). Ειδικότερες λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 41 θα σας δοθούν πολύ σύντομα. 
5. Για τους Λογαριασμούς Ανεργίας και Δώρου (ήτοι το Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τον Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Λογαριασμό Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών) του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου, ο οποίος με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 (Α'159) εντάχθηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, πλην της καταργηθείσης από 15/9/2016 εισφοράς από αγγελιόσημο (παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4411/2016) εξακολουθούν, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ (άρθρο 52 παρ. 3 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει), να καταβάλλονται οι εισφορές που ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου Κλάδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.