ο σχολιαστής της ΕΠΗΕΑ
Μια από τις χειρότερες αιτίες εχθρότητας είναι η λύσσα και η ποταπή επιθυμία να δεις να υποκύπτει, αυτός που τολμάει να αντιστέκεται σ’ αυτό που σε συνθλίβει.

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Υποχρεώνουν σε επιστροφή 7.100.000 ευρώ τον Καλοφωλιά

Ανάκληση απόφασης
Η "ΕΞΠΡΕΣ - Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ" υποχρεούται να επιστρέψει, σύμφωνα με τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, το ποσό της επιχορήγησης έντοκα, ήτοι 7.100.000€ πλέον τόκων
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 32763/26-07-2010 απόφασης της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την υπαγωγή της "ΕΞΠΡΕΣ- Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ" (πρώην ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάκτηση της xορηγηθείσας Ενίσχυσης. 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92998/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και την από 19-12-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής: 
1. Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 32763/26-07-2010 απόφαση υπαγωγής της "ΕΞΠΡΕΣ- Δ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ" (πρώην ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 για την ενίσχυση επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης (Ειδικό Καθεστώς Ν.3299/2004), 
2. Επιβάλλεται κύρωση ολικής ανάκτησης/επιστροφής της καταβληθείσας κρατικής ενίσχυσης - ήτοι ποσού επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (7.100.000) ευρώ - εντόκως, στην εταιρία "ΕΞΠΡΕΣ-Δ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ" (πρώην ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ).
Η κύρωση επιβάλλεται, σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 «Ειδικά Καθεστώτα» και του άρθρου 10 «Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Συνέπειες μη τήρησης - Κυρώσεις» του νόμου 3299/04 (οι διατάξεις του οποίου διατηρούνται σε ισχύ, για τις επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του Ν. 3299/04, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 3908/2011 και την παρ. 1 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016), καθώς και της απόφασης υπαγωγής (άρθρο 8), λόγω μη τήρησης των όρων του σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 2/2 Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων – Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων και της διαπίστωσης μη συμμόρφωσης στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το εν λόγω σχέδιο, ήτοι της υπ’ αριθμ. 32763/26-07-2010 απόφασης υπαγωγής, της υπ’ αριθμ. Ν672/2008 Ε(2010)180/27-01-2010 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και της Ανακοίνωσης «Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων» (2004/C244/02), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης υπαγωγής.
 Η ανωτέρω εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει, σύμφωνα με τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, το ποσό της επιχορήγησης έντοκα, ήτοι 7.100.000€ πλέον τόκων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ανωτέρω απόφασης.
Γνωμοδοτική Επιτροπή : 609η συνεδρίαση στις 22-02-2017. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.